Báo cáo doanh thu tháng 2-2022 IQT

https://docs.google.com/spreadsheets/d/13nEwxPyfLvSTvsSoj-hbvcAkSAigG-s-/edit#gid=1600478879

Các tháng sau truy cập Driver Google: vào bản gốc mở lên >> vào tệp chọn” Tạo bản sao” tại đây: https://drive.google.com/drive/folders/1ny8GE7KlKOIbSQd2eL-5RucR5L3pwI-S?usp=sharing