HƯỚNG DẪN IN QUÀ TẶNG (LƯU HÀNH NỘI BỘ)

  1. IN BẢNG TÊN NHÂN VIÊN NHANH
    • VIEO 1 HƯỚNG DẪN CHI TIẾT

    • VIDEO 2 THỰC HÀNH VỚI 617 BẢNG TÊN

  1. IN HUY HIỆU
  2. IN MÓC KHÓA
  3. IN CỐC