LƯU KHO HOÀNG HÓA VẬT TƯ SAMMON – IQT – CC (CHẤM CÔNG)

I – KHO SAMMON

  1. KHO THÁNG 1O
  2. KHO THÁNG 11
  3. KHO THÁNG 12

II – KHO IN QUÀ TẶNG

  1. KHO IQT TH10
  2. KHO IQT TH11
  3. KHO IQT TH12

III – CHẤM CÔNG

  1. CHẤM CÔNG TH10
  2. CHẤM CÔNG TH11
  3. CHẤM CÔNG TH12

 

LƯU BẢN GỐC ĐỂ NHÂN RA CÁC THÁNG

Báo giá sammon